01. Gebruiksvoorwaarden

Uitgever: De site www.hotellemarronnier.com wordt geproduceerd door Com & Net,
gevestigd in 12 Av. Jean Perrot
38100 Grenoble
Tel 04 56 14 10 84

Publicatiedirecteur: Hôtel Le Marronnier

Bijgevolg wijst www.hotellemarronnier.com alle verantwoordelijkheid af:

  • voor elke onderbreking van de site en zijn diensten.
  • voor elk voorkomen van bugs (of bugs).
  • voor eventuele onnauwkeurigheden of weglatingen met betrekking tot de informatie die op deze site beschikbaar is.
  • voor elke schade die voortvloeit uit frauduleuze inbraak door een derde die leidt tot een wijziging van de informatie die op de site beschikbaar wordt gesteld.
  • en meer in het algemeen elke directe of indirecte schade, ongeacht de oorzaak, oorsprong, aard of gevolgen, met inbegrip van in het bijzonder de kosten die kunnen voortvloeien uit de verwerving van goederen die op de site worden aangeboden, winstderving, verlies van klanten, gegevens of enig ander verlies van immateriële eigendommen die kunnen ontstaan ​​als gevolg van iemands toegang tot de site of de onmogelijkheid om er toegang toe te krijgen, of het krediet dat wordt gegeven aan informatie die direct of indirect van laatstgenoemde afkomstig is.

02. Bescherming van persoonsgegevens

www.hotellemarronnier.com verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid te bewaren van alle informatie die online door de internetgebruiker wordt verstrekt. Alle persoonlijke informatie die de internetgebruiker naar www.hotellemarronnier.com verzendt voor het gebruik van bepaalde diensten is onderworpen aan de bepalingen van wet nr. 78-17 Informatique et Libertés van 6 januari 1978.

Als zodanig heeft de internetgebruiker het recht op toegang, rectificatie en verwijdering van persoonlijke informatie die hem of haar betreffen, en kan hij of zij op elk moment uitoefenen door een brief te sturen naar het volgende adres:

Hôtel le Marronnier 38680 Rencurel France
of
per e-mail: info@hotellemarronnier.com

03. Koppelingen

De Site kan links naar andere websites of andere internetbronnen bevatten. Voor zover www.hotellemarronnier.com geen controle heeft over deze externe sites en bronnen, kan www.hotellemarronnier.com niet verantwoordelijk worden gehouden voor het aanbieden van deze externe sites en bronnen, en kan het ook geen enkele verantwoordelijkheid dragen voor de inhoud, advertenties, producten, diensten of enig ander materiaal dat beschikbaar is op of van deze sites of externe bronnen. Bovendien kan www.hotellemarronnier.com niet aansprakelijk worden gesteld voor enige bewezen of vermeende schade of verlies die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik of het vertrouwen op de inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op deze sites of externe bronnen.

04. Eigendomsrecht

De site (teksten, foto’s, enz.) en alle software die noodzakelijkerwijs in verband daarmee wordt gebruikt, kunnen vertrouwelijke informatie bevatten die wordt beschermd door de geldende wetgeving inzake intellectuele eigendom of enige andere wet. Tenzij anders vermeld, zijn de intellectuele eigendomsrechten op de documenten op de site en elk van de elementen die voor deze site zijn gemaakt, dus het exclusieve eigendom van www.hotellemarronnier.com, waarbij laatstgenoemde geen enkele licentie of enig ander recht verleent dan die van het raadplegen van de site. De reproductie van alle op de site gepubliceerde documenten is alleen toegestaan ​​voor de exclusieve doeleinden van informatie voor persoonlijk en privégebruik, waarbij elke reproductie en elk gebruik van kopieën gemaakt voor andere doeleinden uitdrukkelijk verboden is. Het is eveneens verboden om de rechten met betrekking tot de teksten, foto’s enz. te kopiëren, te wijzigen, er een afgeleid werk van te maken, het ontwerp of de montage om te keren of op enige andere wijze te proberen op enigerlei wijze gebruik te maken van de rechten.

www.hotellemarronnier.com behoudt zich het recht voor om schadevergoeding te eisen in geval van namaak en, meer in het algemeen, schending van haar intellectuele eigendomsrechten.